Cup Statistics

Parties

Name Date
Freaky Tiki Testowiki 10/30/2023
Freaky Tiki Hallowiki 2023 10/28/2023
Tiki Days of Summer 2023 8/19/2023
Luck 'o the Tiki 2023 3/18/2023
Eve of the Tiki 2022 12/31/2022
Freaky Tiki Hallowiki 2022 10/29/2022
PatrioTiki 2022 7/2/2022
Luck 'o the Tiki 2022 3/19/2022
Freaky Tiki Hallowiki 2021 10/30/2021
PatrioTiki 2021 7/3/2021
Eve of the Tiki 2019 12/31/2019
Freaky Tiki Hallowiki 2019 11/2/2019
Tiki Days of Summer 2019 8/17/2019
Luck 'o the Tiki 2019 3/16/2019
Eve of the Tiki 2018 12/31/2018
Freaky Tiki Hallowiki 2018 11/3/2018
Mini PatrioTiki 2018 7/4/2018
Luck 'o the Tiki 2018 3/17/2018
Eve of the Tiki 2017 12/31/2017
Freaky Tiki Hallowiki 2017 10/28/2017
Luck 'o the Tiki 2017 3/18/2017
Eve of the Tiki 2016 12/31/2016
Freaky Tiki Hallowiki 2016 10/29/2016
Tiki Days of Summer 2016 8/13/2016
Chris' Birthday Tiki 4/16/2016
Luck 'o the Tiki 2016 3/19/2016
Freaky Tiki Hallowiki 2015 10/31/2015
PatrioTiki 2015 7/4/2015
Luck 'o the Tiki 2015 3/21/2015
Hallowiki 2014 11/1/2014
Autumnal Tikinox 9/13/2014
Luck 'o the Tiki 2014 3/22/2014
The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 12/7/2013
Drink-o-Tron 4000 Beta Test Party 11/18/2013
Freaky Tiki Hallowiki 2013 11/2/2013
Luck 'o the Tiki 3/16/2013
Freaky Tiki Hallowiki 2012 10/27/2012
Tiki Days of Summer 8/18/2012
PatrioTiki 2012 7/7/2012
Luck 'o the Tiki 2012 3/17/2012
Eve of the Tiki 2011 12/31/2011
THFK as Klugmas 12/10/2011
A Fawking Good Tiki 11/5/2011
PatrioTIKI 2011 7/2/2011
Chris' Very Talented Tiki 4/16/2011
Luck 'o the Tiki 2011 3/19/2011
Eve of the Tiki 2010 12/31/2010
Klugmas 2010 12/11/2010
Freaky Tiki Hallowiki 2010 10/30/2010
Buttercup's 30th 9/11/2010
Patriotiki 7/3/2010
Birthday Tiki 4/17/2010
Luck 'o the Tiki 3/20/2010
F*** You 2009 Tiki 12/31/2009
Freaky Tiki Hallowiki 2009 10/31/2009
Tiki Daze of Summer 2009 7/18/2009
Luck 'o the Tiki 2009 3/21/2009
Klug-mas 2008 12/6/2008
Freaky Tiki Hallowiki 2008 11/1/2008
Tiki Bar 2.0 Farewell Party 5/17/2008
Luck 'o the Tiki 2008 3/15/2008
A Tiki Shade of Winter 12/29/2007
Freaky Tiki Hallowiki 2007 10/27/2007
Long Tan Tiki 8/18/2007
Tiki Days of Summer 2007 6/23/2007
Eve of the Tiki 2006/2007 12/31/2006

Drinks

Name Party Time Ordered
Saturn Freaky Tiki Hallowiki 2023 12:19 AM
Gin and Tonic Freaky Tiki Hallowiki 2023 8:59 PM
Stone Fence Freaky Tiki Hallowiki 2023 7:43 PM
Shot of Apple Pucker Tiki Days of Summer 2023 11:23 PM
Sailing Mishap Tiki Days of Summer 2023 9:19 PM
Shot of Habanjero Tequila Tiki Days of Summer 2023 8:49 PM
Gin and Tonic Tiki Days of Summer 2023 7:53 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2023 10:06 PM
Old Fashioned Luck 'o the Tiki 2023 9:26 PM
Gin and Tonic Luck 'o the Tiki 2023 9:26 PM
Old Fashioned Eve of the Tiki 2022 11:50 PM
Painkiller #4 Eve of the Tiki 2022 10:14 PM
Zombie Eve of the Tiki 2022 9:13 PM
Thomas Collins, Sr. Eve of the Tiki 2022 7:43 PM
Double Rye Freaky Tiki Hallowiki 2022 10:47 PM
Double Bourbon Freaky Tiki Hallowiki 2022 9:59 PM
Stone Fence Freaky Tiki Hallowiki 2022 8:23 PM
Margarita PatrioTiki 2022 7:32 PM
Beer, Bottle Luck 'o the Tiki 2022 12:42 AM
Beer, Bottle Luck 'o the Tiki 2022 12:41 AM
Double Premium Rum Luck 'o the Tiki 2022 10:59 PM
Stone Fence Luck 'o the Tiki 2022 10:30 PM
Thomas Collins, Sr. Luck 'o the Tiki 2022 7:36 PM
Gin and Tonic Freaky Tiki Hallowiki 2021 9:39 PM
Shot of Whiskey Freaky Tiki Hallowiki 2021 9:37 PM
Painkiller #3 PatrioTiki 2021 10:24 PM
Shot of Habanjero Tequila Eve of the Tiki 2019 9:55 PM
Tom Collins Eve of the Tiki 2019 8:39 PM
Sailing Mishap Eve of the Tiki 2019 7:32 PM
Shot of Licor 43 Eve of the Tiki 2019 7:08 PM
Chocolate Cake Freaky Tiki Hallowiki 2019 11:00 PM
Double Jamaican Dark Rum Freaky Tiki Hallowiki 2019 10:37 PM
Shot of Habanjero Tequila Freaky Tiki Hallowiki 2019 9:59 PM
Painkiller #3 Freaky Tiki Hallowiki 2019 9:45 PM
Thomas Collins, Sr. Freaky Tiki Hallowiki 2019 8:51 PM
Thomas Collins, Sr. Freaky Tiki Hallowiki 2019 8:06 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2019 11:47 PM
Beer, Pint Luck 'o the Tiki 2019 10:30 PM
Thomas Collins, Sr. Luck 'o the Tiki 2019 9:42 PM
Shot of Premium Vodka Luck 'o the Tiki 2019 9:28 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 2019 8:03 PM
Double Bourbon Freaky Tiki Testowiki 12:05 AM
Margarita Freaky Tiki Testowiki 11:22 PM
Suffering Bastard Eve of the Tiki 2018 9:54 PM
Sailing Mishap Eve of the Tiki 2018 8:36 PM
Stone Fence Freaky Tiki Hallowiki 2018 1:01 AM
Painkiller #3 Freaky Tiki Hallowiki 2018 10:35 PM
Painkiller #3 Freaky Tiki Hallowiki 2018 10:35 PM
Shot of Bourbon Freaky Tiki Hallowiki 2018 10:00 PM
Painkiller #3 Freaky Tiki Hallowiki 2018 9:32 PM
Fall Gold Drink Freaky Tiki Hallowiki 2018 8:27 PM
Beer, Bottle Mini PatrioTiki 2018 6:36 PM
A Day At The Beach Mini PatrioTiki 2018 5:40 PM
Hard Cider, Bottle Mini PatrioTiki 2018 5:10 PM
Saturn Luck 'o the Tiki 2018 11:21 PM
Thomas Collins, Sr. Luck 'o the Tiki 2018 11:04 PM
Shot of Tequila Luck 'o the Tiki 2018 10:10 PM
Painkiller #3 Luck 'o the Tiki 2018 9:19 PM
Saturn Luck 'o the Tiki 2018 8:13 PM
Thomas Collins, Sr. Eve of the Tiki 2017 11:41 PM
Shot of Spiced Dark Rum Eve of the Tiki 2017 10:46 PM
Thomas Collins, Sr. Eve of the Tiki 2017 9:49 PM
French 75 Eve of the Tiki 2017 9:12 PM
Painkiller #3 Eve of the Tiki 2017 8:07 PM
Shot of Apple Pucker Freaky Tiki Hallowiki 2017 1:03 AM
Shot of Premium Vodka Freaky Tiki Hallowiki 2017 10:43 PM
Shot of Espresso Vodka Freaky Tiki Hallowiki 2017 9:30 PM
Thomas Collins, Sr. Freaky Tiki Hallowiki 2017 9:28 PM
London Side Car Freaky Tiki Hallowiki 2017 8:57 PM
London Side Car Freaky Tiki Hallowiki 2017 8:09 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2017 11:57 PM
Beer, Pint Luck 'o the Tiki 2017 11:45 PM
Beer, Pint Luck 'o the Tiki 2017 10:17 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2017 9:50 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2017 9:32 PM
Double Rye Luck 'o the Tiki 2017 9:03 PM
Thomas Collins, Sr. Luck 'o the Tiki 2017 7:54 PM
Shot of Apple Pucker Eve of the Tiki 2016 11:41 PM
Aviation Eve of the Tiki 2016 11:30 PM
French 75 Eve of the Tiki 2016 9:34 PM
Shot of Goldschlager Eve of the Tiki 2016 9:17 PM
Gin and Tonic Eve of the Tiki 2016 8:39 PM
The Laura Eve of the Tiki 2016 8:14 PM
Shot of Apple Pucker Freaky Tiki Hallowiki 2016 1:00 AM
Shot of Gin Freaky Tiki Hallowiki 2016 12:00 AM
Shot of Jamaican Gold Rum Freaky Tiki Hallowiki 2016 12:00 AM
Shot of Habanjero Tequila Freaky Tiki Hallowiki 2016 10:44 PM
Shot of 150+ Proof Rum Freaky Tiki Hallowiki 2016 10:26 PM
Shot of Jamaican Dark Rum Freaky Tiki Hallowiki 2016 10:25 PM
Shot of Puerto Rican Gold Rum Freaky Tiki Hallowiki 2016 10:25 PM
Shot of Puerto Rican Light Rum Freaky Tiki Hallowiki 2016 10:24 PM
Shot of Premium Tequila Freaky Tiki Hallowiki 2016 10:09 PM
Puerto Rican Light Rum and Lime Juice Freaky Tiki Hallowiki 2016 10:02 PM
Bourbon and Lime Juice Freaky Tiki Hallowiki 2016 9:13 PM
Sailing Mishap Freaky Tiki Hallowiki 2016 8:27 PM
Habanjero Tequila and Margarita Mix Tiki Days of Summer 2016 9:23 PM
Beer, Bottle Chris' Birthday Tiki 12:05 AM
Shot of Sugar Maple Liqueur Chris' Birthday Tiki 10:12 PM
Stone Fence Chris' Birthday Tiki 9:53 PM
Shot of Jalapeno Tequila Chris' Birthday Tiki 9:42 PM
Beer, Bottle Chris' Birthday Tiki 8:40 PM
Beer, Bottle Chris' Birthday Tiki 8:29 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2016 12:36 AM
Beer, Bottle Luck 'o the Tiki 2016 11:12 PM
Beer, Bottle Luck 'o the Tiki 2016 10:04 PM
Shot of Chile Liqueur Luck 'o the Tiki 2016 10:03 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 2016 9:13 PM
Stone Fence Luck 'o the Tiki 2016 8:45 PM
Beer, Bottle Luck 'o the Tiki 2016 8:23 PM
Beer, Bottle Luck 'o the Tiki 2016 7:58 PM
Stone Fence Freaky Tiki Hallowiki 2015 11:39 PM
Strawberry Banana Daiquiri Freaky Tiki Hallowiki 2015 11:03 PM
Strawberry Banana Daiquiri Freaky Tiki Hallowiki 2015 10:17 PM
Premium Gin and Tonic Freaky Tiki Hallowiki 2015 10:03 PM
Shot of Tequila, Habanjero Freaky Tiki Hallowiki 2015 9:40 PM
Double Whiskey, Bourbon Freaky Tiki Hallowiki 2015 8:57 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2015 8:08 PM
Sailing Mishap Freaky Tiki Hallowiki 2015 7:47 PM
America F*** Yeah PatrioTiki 2015 10:20 PM
Double Whiskey, Scotch PatrioTiki 2015 10:03 PM
Shot of Jagermeister Spice PatrioTiki 2015 9:44 PM
America F*** Yeah PatrioTiki 2015 8:57 PM
Stone Fence PatrioTiki 2015 8:47 PM
Sailing Mishap PatrioTiki 2015 8:18 PM
Dark & Stormy Luck 'o the Tiki 2015 11:24 PM
Kamikaze Luck 'o the Tiki 2015 11:03 PM
Double Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2015 10:37 PM
Shot of Tequila, Jalapeno Luck 'o the Tiki 2015 9:59 PM
Stone Fence Luck 'o the Tiki 2015 8:49 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 2015 8:21 PM
Premium Gin and Tonic Luck 'o the Tiki 2015 8:03 PM
Shot of Vodka Hallowiki 2014 10:13 PM
Stone Fence Hallowiki 2014 9:46 PM
Shot of Pucker, Apple Hallowiki 2014 9:33 PM
Sailing Mishap Hallowiki 2014 9:03 PM
Shot of Goldschlager Hallowiki 2014 9:00 PM
Strawberry Banana Daiquiri Hallowiki 2014 8:43 PM
Sailing Mishap Autumnal Tikinox 10:47 PM
Stone Fence Autumnal Tikinox 8:49 PM
Tiki Torch Autumnal Tikinox 8:44 PM
Stone Fence Luck 'o the Tiki 2014 11:06 PM
Double Tequila, Jalapeno Luck 'o the Tiki 2014 9:57 PM
Thomas Collins, Sr. Luck 'o the Tiki 2014 8:16 PM
Thomas Collins, Sr. Luck 'o the Tiki 2014 8:11 PM
Tom Collins The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 8:58 PM
Stone Fence The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 8:30 PM
Shot of Tequila, Premium The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 7:40 PM
Martini The Holiday Formerly Known as Klugmas 2013 7:38 PM
Tom Collins Freaky Tiki Hallowiki 2013 10:57 PM
Strawberry Banana Daiquiri Freaky Tiki Hallowiki 2013 10:34 PM
Double Rum, Coconut High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2013 10:11 PM
Strawberry Banana Daiquiri Freaky Tiki Hallowiki 2013 10:04 PM
Stone Fence Freaky Tiki Hallowiki 2013 8:28 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2013 8:27 PM
The Laura Drink-o-Tron 4000 Beta Test Party 9:37 PM
The Laura Drink-o-Tron 4000 Beta Test Party 9:36 PM
The Laura Drink-o-Tron 4000 Beta Test Party 9:36 PM
The Laura Drink-o-Tron 4000 Beta Test Party 9:35 PM
Martini Drink-o-Tron 4000 Beta Test Party 9:35 PM
Martini Drink-o-Tron 4000 Beta Test Party 9:35 PM
Shot of Tequila, Habanjero Luck 'o the Tiki 11:39 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 11:33 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 11:33 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 11:32 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 11:32 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 11:28 PM
Chocolate Cake Luck 'o the Tiki 11:10 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 10:13 PM
Irish Car Bomb Luck 'o the Tiki 10:13 PM
Lindy's Orgasm Luck 'o the Tiki 9:51 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 9:15 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 9:15 PM
Tom Collins Luck 'o the Tiki 8:49 PM
Stone Fence Luck 'o the Tiki 8:04 PM
Shot of Rum, Premium Luck 'o the Tiki 7:56 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2012 11:18 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2012 11:18 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2012 10:53 PM
Tom Collins Freaky Tiki Hallowiki 2012 10:36 PM
Shot of Chocolate Chili Liqueur Freaky Tiki Hallowiki 2012 10:24 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2012 9:57 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2012 9:57 PM
Fire 2-Ways Freaky Tiki Hallowiki 2012 9:21 PM
Rum, Premium and Coke Freaky Tiki Hallowiki 2012 8:56 PM
Rum, Vanilla and Apple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2012 8:28 PM
Stone Fence Freaky Tiki Hallowiki 2012 7:58 PM
Sex on the Beach Tiki Days of Summer 7:48 PM
Sex on the Beach Tiki Days of Summer 7:48 PM
Stone Fence Tiki Days of Summer 5:32 PM
Stone Fence Tiki Days of Summer 4:47 PM
Stone Fence Tiki Days of Summer 4:23 PM
Strawberry Banana Daiquiri PatrioTiki 2012 10:52 PM
Woodchuck, Pint PatrioTiki 2012 10:26 PM
Woodchuck, Pint PatrioTiki 2012 9:39 PM
America F*** Yeah PatrioTiki 2012 9:26 PM
Mojito PatrioTiki 2012 8:50 PM
Mojito PatrioTiki 2012 8:49 PM
Thomas Collins, Sr. PatrioTiki 2012 7:53 PM
Woodchuck, Pint PatrioTiki 2012 7:29 PM
Cuba Libre Luck 'o the Tiki 2012 11:08 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2012 10:49 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2012 10:49 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2012 10:39 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2012 10:39 PM
Stone Fence Luck 'o the Tiki 2012 10:21 PM
Shot of Vodka Luck 'o the Tiki 2012 10:05 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 2012 9:36 PM
Root and Cream Soda Luck 'o the Tiki 2012 9:12 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2012 8:29 PM
Thomas Collins, Sr. Luck 'o the Tiki 2012 7:55 PM
Sailing Mishap Eve of the Tiki 2011 12:14 AM
Strawberry Banana Daiquiri Eve of the Tiki 2011 11:11 PM
Strawberry Banana Daiquiri Eve of the Tiki 2011 10:56 PM
Shot of Pucker, Apple Eve of the Tiki 2011 10:40 PM
Shot of Pucker, Apple Eve of the Tiki 2011 10:40 PM
Shot of Vodka Eve of the Tiki 2011 9:45 PM
Tom Collins Eve of the Tiki 2011 9:30 PM
Shot of Vodka Eve of the Tiki 2011 9:21 PM
Shot of Goldschlager Eve of the Tiki 2011 9:06 PM
Sailing Mishap Eve of the Tiki 2011 8:14 PM
Gin & Tonic THFK as Klugmas 12:07 AM
Strawberry Banana Daiquiri THFK as Klugmas 10:10 PM
Strawberry Banana Daiquiri THFK as Klugmas 10:10 PM
Gin & Tonic THFK as Klugmas 9:52 PM
Shot of Vodka THFK as Klugmas 9:27 PM
Shot of Vodka THFK as Klugmas 9:05 PM
Gin & Tonic THFK as Klugmas 8:59 PM
Tom Collins THFK as Klugmas 8:28 PM
Manhattan THFK as Klugmas 7:46 PM
Gin and Tonic A Fawking Good Tiki 10:16 PM
Shot of Vodka, Acai Blueberry A Fawking Good Tiki 10:12 PM
Green Lantern A Fawking Good Tiki 9:50 PM
Sailing Mishap A Fawking Good Tiki 9:29 PM
Sailing Mishap A Fawking Good Tiki 8:04 PM
Shot of Goldschlager A Fawking Good Tiki 7:38 PM
Shot of Goldschlager A Fawking Good Tiki 7:37 PM
Apple MoonPie A Fawking Good Tiki 7:05 PM
Stone Fence A Fawking Good Tiki 6:48 PM
Stone Fence A Fawking Good Tiki 6:47 PM
Strawberry Banana Daiquiri A Fawking Good Tiki 6:32 PM
Shot of Absinthe, High Proof PatrioTIKI 2011 11:39 PM
Stone Fence PatrioTIKI 2011 11:25 PM
Beer, Pint PatrioTIKI 2011 11:01 PM
Gin & Tonic PatrioTIKI 2011 10:25 PM
Shot of Pucker, Apple PatrioTIKI 2011 10:17 PM
Shot of Pucker, Apple PatrioTIKI 2011 9:59 PM
Shot of Pucker, Apple PatrioTIKI 2011 9:59 PM
Gin & Tonic PatrioTIKI 2011 9:23 PM
Shot of Vodka PatrioTIKI 2011 9:14 PM
Strawberry Banana Daiquiri PatrioTIKI 2011 8:48 PM
Strawberry Banana Daiquiri PatrioTIKI 2011 8:39 PM
Shot of Goldschlager PatrioTIKI 2011 8:26 PM
Tom Collins PatrioTIKI 2011 8:04 PM
Shot of Vodka, Peanut Butter PatrioTIKI 2011 7:53 PM
Shot of Pucker, Apple Chris' Very Talented Tiki 1:07 AM
Shot of Pucker, Apple Chris' Very Talented Tiki 1:05 AM
Shot of Pucker, Apple Chris' Very Talented Tiki 1:05 AM
Shot of Pucker, Apple Chris' Very Talented Tiki 1:05 AM
Shot of Pucker, Apple Chris' Very Talented Tiki 1:05 AM
Shot of Pucker, Apple Chris' Very Talented Tiki 1:05 AM
Shot of Pucker, Apple Chris' Very Talented Tiki 1:04 AM
Shot of Pucker, Apple Chris' Very Talented Tiki 1:02 AM
Sailing Mishap Chris' Very Talented Tiki 11:10 PM
The Laura Chris' Very Talented Tiki 10:15 PM
Sailing Mishap Chris' Very Talented Tiki 8:41 PM
Strawberry Banana Daiquiri Chris' Very Talented Tiki 8:14 PM
Pom Cafe Chris' Very Talented Tiki 8:02 PM
Strawberry Banana Daiquiri Chris' Very Talented Tiki 7:49 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2011 11:03 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2011 11:03 PM
Sriracha Surprise Luck 'o the Tiki 2011 10:27 PM
Root Beer Float Luck 'o the Tiki 2011 9:42 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2011 9:33 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2011 9:33 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2011 9:11 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2011 9:03 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2011 9:03 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2011 9:03 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2011 9:02 PM
Creamy D Mark II Luck 'o the Tiki 2011 8:46 PM
Stone Fence Luck 'o the Tiki 2011 8:04 PM
Shot of Whiskey, Scotch Eve of the Tiki 2010 1:17 AM
Creamy D Mark II Eve of the Tiki 2010 11:14 PM
Shot of Absinthe, High Proof Eve of the Tiki 2010 10:52 PM
Root Beer Float Eve of the Tiki 2010 10:29 PM
Wallaby Darned Eve of the Tiki 2010 10:14 PM
Shot of Pucker, Apple Eve of the Tiki 2010 10:01 PM
Shot of Pucker, Apple Eve of the Tiki 2010 10:01 PM
Melon Ball Eve of the Tiki 2010 9:46 PM
Shot of Goldschlager Eve of the Tiki 2010 8:40 PM
Rum Runner Eve of the Tiki 2010 8:29 PM
Stone Fence Eve of the Tiki 2010 7:59 PM
Shot of Licor 43 Klugmas 2010 11:22 PM
Beer, Pint Klugmas 2010 10:35 PM
Beer, Pint Klugmas 2010 10:33 PM
Beer, Pint Klugmas 2010 9:28 PM
Rum, Spiced Dark and Coke Klugmas 2010 9:27 PM
Stone Fence Klugmas 2010 8:27 PM
Shot of Licor 43 Klugmas 2010 8:13 PM
Sailing Mishap Klugmas 2010 8:04 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2010 11:45 PM
Stone Fence Freaky Tiki Hallowiki 2010 11:31 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2010 11:10 PM
Shot of Absinthe, High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:53 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:34 PM
Stone Fence Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:21 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:21 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:11 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2010 10:01 PM
Sailing Mishap Freaky Tiki Hallowiki 2010 9:18 PM
Stone Fence Freaky Tiki Hallowiki 2010 9:18 PM
Sailing Mishap Freaky Tiki Hallowiki 2010 7:55 PM
Beer, Pint Buttercup's 30th 8:11 PM
Sailing Mishap Patriotiki 10:36 PM
Shot of Absinthe, High Proof Patriotiki 10:13 PM
Sailing Mishap Patriotiki 9:56 PM
Stone Fence Patriotiki 9:08 PM
Caipirinha Patriotiki 8:41 PM
Shot of Goldschlager Patriotiki 8:37 PM
Rum, Key Lime and Cherry Limeade Birthday Tiki 10:16 PM
Rum, Key Lime and Cherry Limeade Birthday Tiki 9:05 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof Birthday Tiki 8:41 PM
Shot of Triple Sec Birthday Tiki 8:34 PM
Vodka, Lime and Cherry Limeade Birthday Tiki 8:34 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 11:42 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 10:48 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 10:06 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 9:46 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 9:46 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 9:19 PM
Sailing Mishap Luck 'o the Tiki 9:06 PM
Trader Woody's Drink Luck 'o the Tiki 8:25 PM
Shot of Pucker, Watermelon Luck 'o the Tiki 8:12 PM
Shot of Pucker, Watermelon Luck 'o the Tiki 8:11 PM
Strawberry Banana Daiquiri Luck 'o the Tiki 8:06 PM
Shot of Rum, Coconut F*** You 2009 Tiki 10:50 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof F*** You 2009 Tiki 10:33 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof F*** You 2009 Tiki 10:32 PM
Shot of Pucker, Apple F*** You 2009 Tiki 10:27 PM
Sailing Mishap F*** You 2009 Tiki 10:11 PM
Shot of Pucker, Apple F*** You 2009 Tiki 10:05 PM
Shot of Pucker, Apple F*** You 2009 Tiki 9:54 PM
Sailing Mishap F*** You 2009 Tiki 9:34 PM
Shot of Pucker, Apple F*** You 2009 Tiki 9:13 PM
Shot of Pucker, Apple F*** You 2009 Tiki 8:53 PM
Sailing Mishap F*** You 2009 Tiki 8:52 PM
Shot of Absinthe F*** You 2009 Tiki 8:46 PM
Shot of Pucker, Apple F*** You 2009 Tiki 8:31 PM
Strawberry Banana Daiquiri F*** You 2009 Tiki 8:15 PM
Shot of Pucker, Apple F*** You 2009 Tiki 7:55 PM
Strawberry Banana Daiquiri F*** You 2009 Tiki 7:53 PM
Vodka and Apple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2009 11:17 PM
Shot of Pucker, Watermelon Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:44 PM
St. Germain and Pear Nectar Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:31 PM
Shot of Pucker, Strawberry Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:27 PM
Shot of Pucker, Strawberry Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:27 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:07 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2009 10:07 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2009 9:30 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2009 9:22 PM
Lemon Drop Freaky Tiki Hallowiki 2009 9:17 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2009 9:04 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2009 9:03 PM
Lemon Drop Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:48 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:43 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:43 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:34 PM
Rum, Coconut High Proof and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2009 8:16 PM
Shot of Rum, Coconut High Proof Freaky Tiki Hallowiki 2009 7:58 PM
Dark & Stormy Freaky Tiki Hallowiki 2009 7:33 PM
Woodchuch, Bottle Freaky Tiki Hallowiki 2009 7:11 PM
Shot of Rum, Key Lime Tiki Daze of Summer 2009 12:58 AM
Shot of Rum, Key Lime Tiki Daze of Summer 2009 12:55 AM
Shot of Pucker, Apple Tiki Daze of Summer 2009 12:53 AM
Cosplaypolitan Tiki Daze of Summer 2009 11:39 PM
Shot of Pucker, Apple Tiki Daze of Summer 2009 11:14 PM
Shot of Pucker, Apple Tiki Daze of Summer 2009 11:14 PM
Cosplaypolitan Tiki Daze of Summer 2009 11:09 PM
Strawberry Banana Daiquiri Tiki Daze of Summer 2009 10:21 PM
Cosplaypolitan Tiki Daze of Summer 2009 9:54 PM
Shot of Pucker, Apple Tiki Daze of Summer 2009 9:43 PM
Shot of Pucker, Apple Tiki Daze of Summer 2009 9:43 PM
Margarita Tiki Daze of Summer 2009 9:14 PM
Vodka, Sweet Tea and Sweet Tea Tiki Daze of Summer 2009 9:01 PM
Shot of Goldschlager Tiki Daze of Summer 2009 8:50 PM
Trader Woody's Drink Tiki Daze of Summer 2009 8:30 PM
Shot of Rum, Key Lime Tiki Daze of Summer 2009 8:03 PM
Rum, Spiced Dark and Gingerale Tiki Daze of Summer 2009 7:58 PM
Shot of Vodka, Lime Luck 'o the Tiki 2009 12:10 AM
Shot of Vodka, Lime Luck 'o the Tiki 2009 12:01 AM
Shot of Vodka, Lime Luck 'o the Tiki 2009 11:59 PM
Shot of Vodka, Lime Luck 'o the Tiki 2009 11:24 PM
Shot of Vodka, Lime Luck 'o the Tiki 2009 11:22 PM
Vodka thingy Luck 'o the Tiki 2009 11:19 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 11:10 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 11:10 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 11:08 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 11:05 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 10:49 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 10:40 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 10:27 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 10:25 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 10:10 PM
Margarita Luck 'o the Tiki 2009 9:49 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 9:41 PM
Rum, Vanilla and Coke Luck 'o the Tiki 2009 9:40 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 9:33 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 9:20 PM
Shot of Rum, Key Lime Luck 'o the Tiki 2009 9:13 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 9:05 PM
Dark & Stormy Luck 'o the Tiki 2009 9:01 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 8:53 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2009 8:32 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 8:28 PM
Tropical Moment Luck 'o the Tiki 2009 8:11 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 8:07 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2009 8:06 PM
Root Beer Float Klug-mas 2008 10:03 PM
Mudslide Klug-mas 2008 10:00 PM
Root Beer Float Klug-mas 2008 9:29 PM
Chocolate Hazlenut Thing Klug-mas 2008 9:07 PM
Shot of Dulseda Klug-mas 2008 8:50 PM
Tropical Moment Klug-mas 2008 8:34 PM
Rum, Raspberry and Apple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2008 11:49 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2008 11:03 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2008 11:03 PM
Foulness Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:50 PM
Margarita Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:45 PM
Shot of Pucker, Cherry Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:37 PM
Shot of Pucker, Cherry Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:37 PM
Mudslide Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:10 PM
Mudslide Freaky Tiki Hallowiki 2008 10:09 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2008 9:50 PM
Shot of Absinthe Freaky Tiki Hallowiki 2008 9:11 PM
Licor 43 and Apple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2008 9:04 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2008 9:00 PM
Tropical Moment Freaky Tiki Hallowiki 2008 8:40 PM
Shot of Pucker, Island Punch Freaky Tiki Hallowiki 2008 8:32 PM
Rum, Spiced Dark and Gingerale Freaky Tiki Hallowiki 2008 8:22 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2008 8:18 PM
Shot of Goldschlager Freaky Tiki Hallowiki 2008 8:16 PM
The Official Drink of Summer Tiki Bar 2.0 Farewell Party 11:16 PM
Shot of Rum, Spiced Dark Tiki Bar 2.0 Farewell Party 11:06 PM
The Official Drink of Summer Tiki Bar 2.0 Farewell Party 10:51 PM
Shot of Ginger Liqueur Tiki Bar 2.0 Farewell Party 10:34 PM
A Day At The Beach Tiki Bar 2.0 Farewell Party 10:26 PM
Shot of Pucker, Strawberry Tiki Bar 2.0 Farewell Party 10:11 PM
Shot of Pucker, Apple Tiki Bar 2.0 Farewell Party 10:11 PM
Beachbum's Own Tiki Bar 2.0 Farewell Party 9:37 PM
Lemon Drop Tiki Bar 2.0 Farewell Party 9:22 PM
Margarita Tiki Bar 2.0 Farewell Party 8:41 PM
Shot of Absinthe Tiki Bar 2.0 Farewell Party 8:37 PM
Amaretto and Cream Soda Tiki Bar 2.0 Farewell Party 8:10 PM
Shot of Schnapps, Blackberry Tiki Bar 2.0 Farewell Party 8:06 PM
Shot of Pucker, Apple Tiki Bar 2.0 Farewell Party 8:06 PM
Shot of Goldschlager Tiki Bar 2.0 Farewell Party 7:55 PM
Shot of Tequila, Strawberry Cream Tiki Bar 2.0 Farewell Party 7:53 PM
Shot of Tequila, Strawberry Cream Tiki Bar 2.0 Farewell Party 7:53 PM
Shot of Absinthe Luck 'o the Tiki 2008 12:30 AM
Rum, Coconut and Coke Luck 'o the Tiki 2008 12:16 AM
Shot of Hpnotiq Luck 'o the Tiki 2008 12:16 AM
Rum, Coconut and Coke Luck 'o the Tiki 2008 11:48 PM
Rum, Coconut and Coke Luck 'o the Tiki 2008 11:16 PM
Shot of Goldschlager Luck 'o the Tiki 2008 11:04 PM
Shot of Schnapps, Vanilla Luck 'o the Tiki 2008 10:57 PM
Shot of Saan Soju Luck 'o the Tiki 2008 10:55 PM
Shot of Saan Soju Luck 'o the Tiki 2008 10:51 PM
Shot of Saan Soju Luck 'o the Tiki 2008 10:51 PM
Shot of Schnapps, Vanilla Luck 'o the Tiki 2008 10:47 PM
Shot of Rum, Passion Fruit Luck 'o the Tiki 2008 10:43 PM
Shot of Pucker, Watermelon Luck 'o the Tiki 2008 10:36 PM
Shot of Pucker, Watermelon Luck 'o the Tiki 2008 10:35 PM
Shot of Saan Soju Luck 'o the Tiki 2008 10:27 PM
Shot of Saan Soju Luck 'o the Tiki 2008 10:23 PM
Shot of Rum, Mango Luck 'o the Tiki 2008 10:15 PM
Shot of Rum, Mango Luck 'o the Tiki 2008 10:14 PM
Shot of Schnapps, Vanilla Luck 'o the Tiki 2008 10:06 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Luck 'o the Tiki 2008 10:04 PM
Shot of Absinthe Luck 'o the Tiki 2008 9:48 PM
Shot of Pucker, Cherry Luck 'o the Tiki 2008 9:45 PM
Shot of Pucker, Cherry Luck 'o the Tiki 2008 9:45 PM
Margarita Luck 'o the Tiki 2008 9:45 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2008 9:36 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2008 9:35 PM
Shot of Pucker, Strawberry Luck 'o the Tiki 2008 9:07 PM
Shot of Pucker, Strawberry Luck 'o the Tiki 2008 9:07 PM
Rum, Coconut and Coke Luck 'o the Tiki 2008 9:04 PM
Shot of Pucker, Apple Luck 'o the Tiki 2008 8:44 PM
Red Hot Luck 'o the Tiki 2008 8:28 PM
Shot of Key Lime Cream Liqueur Luck 'o the Tiki 2008 8:22 PM
Shot of Pucker, Cherry Luck 'o the Tiki 2008 8:15 PM
Apple Pie a la Mode Luck 'o the Tiki 2008 7:56 PM
Schnapps, Pink Grapefruit and Sierra Mist A Tiki Shade of Winter 12:43 AM
Shot of Schnapps, Pink Grapefruit A Tiki Shade of Winter 12:28 AM
Shot of Alize A Tiki Shade of Winter 12:26 AM
Shot of Pucker, Apple A Tiki Shade of Winter 12:25 AM
Mudslide A Tiki Shade of Winter 11:36 PM
Shot of Pucker, Raspberry A Tiki Shade of Winter 11:11 PM
Shot of Pucker, Strawberry A Tiki Shade of Winter 10:55 PM
Shot of Pucker, Watermelon A Tiki Shade of Winter 10:53 PM
Shot of Pucker, Strawberry A Tiki Shade of Winter 10:43 PM
Shot of Pucker, Strawberry A Tiki Shade of Winter 10:41 PM
Shot of Pucker, Strawberry A Tiki Shade of Winter 10:41 PM
Shot of Pucker, Strawberry A Tiki Shade of Winter 10:09 PM
Shot of Pucker, Strawberry A Tiki Shade of Winter 10:08 PM
Shot of Pucker, Strawberry A Tiki Shade of Winter 10:08 PM
Strawberry Banana Daiquiri A Tiki Shade of Winter 10:05 PM
Shot of Absinthe A Tiki Shade of Winter 9:55 PM
Shot of Remy Red A Tiki Shade of Winter 9:36 PM
Shot of Hpnotiq A Tiki Shade of Winter 9:32 PM
Shot of Pucker, Apple A Tiki Shade of Winter 9:29 PM
Shot of Rum, Mango A Tiki Shade of Winter 9:24 PM
Shot of Pucker, Apple A Tiki Shade of Winter 9:13 PM
Root Beer Float A Tiki Shade of Winter 8:49 PM
Goldschlager and Cream Soda A Tiki Shade of Winter 8:27 PM
Amaretto and Cream Soda Freaky Tiki Hallowiki 2007 1:15 AM
Shot of Pear Liqueur Freaky Tiki Hallowiki 2007 11:35 PM
Shot of Walnut Liqueur Freaky Tiki Hallowiki 2007 11:17 PM
Shot of Pucker, Strawberry Freaky Tiki Hallowiki 2007 10:44 PM
Amaretto and Cream Soda Freaky Tiki Hallowiki 2007 10:42 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2007 10:41 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2007 10:22 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2007 10:18 PM
Shot of Pucker, Apple Freaky Tiki Hallowiki 2007 10:18 PM
Strawberry Banana Daiquiri Freaky Tiki Hallowiki 2007 9:53 PM
Root Beer Float Freaky Tiki Hallowiki 2007 9:08 PM
Cuba Libre Freaky Tiki Hallowiki 2007 8:56 PM
Shot of Schnapps, Papaya Freaky Tiki Hallowiki 2007 8:42 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Freaky Tiki Hallowiki 2007 8:36 PM
Shot of Chocolate Liqueur, Orange Freaky Tiki Hallowiki 2007 8:29 PM
Lemon Drop Freaky Tiki Hallowiki 2007 8:25 PM
Lemon Drop Freaky Tiki Hallowiki 2007 8:02 PM
Strawberry Banana Daiquiri Long Tan Tiki 12:59 AM
Shot of Rum, Mango Long Tan Tiki 12:59 AM
Lemon Drop Long Tan Tiki 12:42 AM
Shot of Pear Liqueur Long Tan Tiki 12:40 AM
Shot of Cranberry Liqueur Long Tan Tiki 11:10 PM
Shot of Pucker, Apple Long Tan Tiki 10:57 PM
Shot of Pucker, Apple Long Tan Tiki 10:57 PM
Shot of Absinthe Long Tan Tiki 10:29 PM
Lemon Drop Long Tan Tiki 10:04 PM
Blue Halo Long Tan Tiki 10:04 PM
Shot of Apple Schnapps Long Tan Tiki 9:42 PM
Shot of Pucker, Watermelon Long Tan Tiki 9:23 PM
Shot of Pucker, Apple Long Tan Tiki 9:21 PM
Shot of Pucker, Apple Long Tan Tiki 9:20 PM
Shot of Pucker, Apple Long Tan Tiki 9:20 PM
Root Beer Float Long Tan Tiki 9:05 PM
Lemon Drop Long Tan Tiki 8:54 PM
Shot of Goldschlager Long Tan Tiki 8:48 PM
Pear Thing Long Tan Tiki 8:22 PM
After Midnight Long Tan Tiki 8:21 PM
Tropical Moment Tiki Days of Summer 2007 12:35 AM
Root Beer Float Tiki Days of Summer 2007 12:10 AM
Root Beer Float Tiki Days of Summer 2007 12:07 AM
Shot of Creme de Cassis Tiki Days of Summer 2007 11:54 PM
Rum, Spiced Dark and Pineapple Juice Tiki Days of Summer 2007 11:27 PM
Shot of Pucker, Strawberry Tiki Days of Summer 2007 11:08 PM
Shot of Pucker, Strawberry Tiki Days of Summer 2007 11:07 PM
Shot of Rum, Apple Tiki Days of Summer 2007 10:52 PM
Shot of Schnapps, Blackberry Tiki Days of Summer 2007 10:51 PM
Shot of Pucker, Watermelon Tiki Days of Summer 2007 10:24 PM
Shot of Pucker, Raspberry Tiki Days of Summer 2007 10:19 PM
Shot of Pucker, Raspberry Tiki Days of Summer 2007 10:18 PM
Strawberry Banana Daiquiri Tiki Days of Summer 2007 10:12 PM
Shot of Rum, Coconut Tiki Days of Summer 2007 10:00 PM
Shot of Rum, Pasion Fruit Tiki Days of Summer 2007 9:51 PM
Rum, Coconut and Pineapple Juice Tiki Days of Summer 2007 9:26 PM
Shot of Maraschino Liqueur Tiki Days of Summer 2007 9:17 PM
Shot of Maraschino Liqueur Tiki Days of Summer 2007 9:14 PM
U-Turn Tiki Days of Summer 2007 8:53 PM
Caramel Appletini Tiki Days of Summer 2007 8:43 PM
Margarita Tiki Days of Summer 2007 8:15 PM
Shot of Schnapps, Peppermint Eve of the Tiki 2006/2007 11:23 PM
Shot of Schnapps, Peach Eve of the Tiki 2006/2007 11:22 PM
Shot of Frangelico Eve of the Tiki 2006/2007 11:12 PM
Shot of Rum, Coconut Eve of the Tiki 2006/2007 11:07 PM
Shot of Goldschlager Eve of the Tiki 2006/2007 10:55 PM
Flaming B-52 Eve of the Tiki 2006/2007 10:52 PM
Chocolate Cake Eve of the Tiki 2006/2007 10:08 PM
Red Skies at Night Eve of the Tiki 2006/2007 9:17 PM
Mai Tai Eve of the Tiki 2006/2007 8:27 PM

More to come someday.

This site made possible by Perfect Pointe Dance Studio.
Quality dance classes for Arlington, Falls Church and McLean, VA